Adatkezelési tájékoztató

a www.delirest.hu honlapon található kapcsolati űrlapokhoz

A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapján (www.delirest.hu) elérhető kapcsolati űrlapok érintett általi használata során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban nyújt tájékoztatást.
 
Adatkezelő megnevezése:
DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-169156
 Adatkezelő székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Adatkezelő képviselője: Nyerges János Ernő ügyvezető
 
1. Értelmező rendelkezések
 
Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:
 
Személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
Az érintett hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 
Címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
2. Adatkezelési tevékenységek a honlapon
2.1 A Delirest Mobil App használatával kapcsolatban történő kapcsolatfelvételi űrlap adatkezelése
Adatkezelés célja Az Appot letöltő felhasználók számára technikai támogatás nyújtása, hibaelhárítás
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriái Az Appot letöltő természetes személyek
Személyes adatok köre Név, email cím, Delirest étterem, regisztráció módja, probléma leírása
Adatmegőrzési idő A probléma megoldását követő 30 napig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
 
Címzettek: Nincs
Automatizált döntéshozatal, profilozás: Nem történik
Adatszolgáltatás módja: Önkéntes, amennyiben az érintett nem adja meg e-mail címét, nem fognak tudni vele kapcsolatba lépni a probléma megoldása érdekében.
 
 
2.2 Kapcsolati űrlap adatkezelése
 
Adatkezelés célja: A honlap felhasználói a honlapon keresztül felvehetik a kapcsolatot az adatkezelővel. 
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriái: A honlapra látogató természetes személyek
Személyes adatok köre: Név, email cím, tárgy, kapcsolatfelvétel okának leírása
Adatmegőrzési idő: A kapcsolatfelvétel okának megoldását követő 30 napig.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
 
Címzettek: Nincs
Automatizált döntéshozatal, profilozás: Nem történik
Adatszolgáltatás módja: Önkéntes, amennyiben az érintett nem adja meg e-mail címét, nem fognak tudni vele kapcsolatba lépni.
 
3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az érintettek számára az Adatkezelő biztosítja a GDPR-ban rögzített jogokat, amelyek az alábbiak:
  • Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),
  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR 7. cikk),
  • Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk),
  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk),
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztasson /elfeledtetéshez való jog/ (GDPR 17. cikk),
  • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR 18. Cikk),
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását /adathordozhatósághoz való jog/ (GDPR 20. cikk),
  • Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk),
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).
4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az érintett, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével kapcsolatosan az Adatkezelőhöz a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül fordulhat.
 
Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: www.naih.hu 
email: ugyfelszolgalat@naih.hu   
 
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Adatkezelő székhelye szerint eljáró bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest Markó u. 27., +36 1 354 6000). 
 
Jelen tájékoztatást meghatározott időközönként felülvizsgáljuk és a mindekor hatályos tájékoztató a www.delirest.hu oldalon lesz elérhető.