Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em., postai címe: 1385 Budapest, Pf. 884/7., cégjegyzékszám: 01-09-169156, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma : 107943596-2-44, elérhetőségek: info@delirest.hu, telefon: +36 1 371 0810), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.delirest.hu weboldalain és aldomainjein, valamint applikációin keresztül nyújtott jogviszonyokra terjed ki, a szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztók (a továbbiakban : Fogyasztók) részére nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő Felek (a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató tevékenységi köre: étkeztetési szolgáltatás (kiszállítással). A szolgáltatás igénybe vevői a 45/2014.(II.26. Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint „fogyasztó”-nak minősülő magánszemélyek. Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára/igénybevételére vonatkozik. Ön a weboldalon történő regisztrációval/applikáció letöltésével, illetve azok használatával elfogadja jelen ÁSZF-et.

1. A szerződés létrejötte, hatálya:

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével történik.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. törvény [Ptk.] az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény [Infotv.], valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(I.26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak elsődlegesen.

Jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el, irányadó továbbá a szolgáltatás minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon vagy az applikáción keresztül sikeresen regisztrálta magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat. A weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

2. Fogalmak:

a) Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó

b) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;

c) Távollévők között kötött szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

d) Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

e) Átvételi pont: az a pont, ahová a Szolgáltató a megrendelést leszállítja/lerakja, mely lehet kifejezetten a Szolgáltató által kijelölt hely vagy a Fogyasztó által megjelölt hely.

f) A fogyasztói árak: bruttó árak (az ÁFA-t és a csomagolás díját tartalmazzák) elsődlegesen.

A végösszeghez kiszállítás esetén a fogyasztói árhoz a szállítási díjak hozzáadódnak.

3. Regisztráció

A weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált Fogyasztók számára lehetséges, mely során a következő adataik megadása szükséges:

– teljes név/cégnév,

– lakcím/székhely (számlázáshoz),

– adószám (számlázáshoz cégek részére),

– e-mail cím,

– jelszó,

– telefonszám,

– Szolgáltató által megjelölt valamelyik átvételi pont vagy más szállítási cím megjelölése.

A Fogyasztó regisztrálhat továbbá a már korábban az applikációban létrehozott email címével és jelszavával is.

A Fogyasztó kizárólag csak saját személyes adatait adhatja meg, A sikeres regisztrációhoz a Fogyasztónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Nyilatkozatot. Ezzel a Fogyasztó kijelenti, hogy az előző rendelkezéseket elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Fogyasztó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Fogyasztó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

4. Megrendelés

A weboldal/applikáció segítségével a Fogyasztó ételt és italt rendelhet.

A Fogyasztó a weboldalon a „Változások véglegesítése”, vagy az applikáción keresztül a „Rendelés” gombra kattintva ún. elektronikus vásárlói szerződést köt a Szolgáltatóval.

Fogyasztó a rendelését a Delirest egységeinél az egységekre külön-külön megállapított beállítás szerint jogosult leadni, módosítani vagy lemondani.

A megrendelés csak sikeres fizetés esetén aktiválódik.

A megrendelés részletes menete a SÚGÓ menüpontban található.

Szolgáltató ezek alapján köteles a Fogyasztó által a megrendelőlapon kiválasztott ételeket az azon megjelölt átvevő pontra/szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy erről a Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Fogyasztót.

Fogyasztó köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által leszállított terméket/ételt a kijelölt ponton átvenni és a szolgáltatást a megrendelés leadásával egyidejűleg kifizetni.

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Fogyasztó a vásárláshoz szükséges valamennyi adatot megadja. A Szolgáltató a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

Fogyasztó a Változások véglegesítése/Megrendelés gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Fogyasztót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Fogyasztó ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A rendeléséről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak a tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése megérkezett, melyet a fiókjában megtalálhat, de ez a visszaigazolás nem minősül az ajánlat elfogadásának.

Weboldalon történő megrendelés esetén a Szolgáltató a Fogyasztó ajánlatának elküldését követően e-mail útján visszaigazolja az ajánlatot. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail a Fogyasztó számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Applikáción történő megrendelés esetén a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 18.§-a szerinti visszaigazolás a 11. § (1) bek. szerinti tájékoztatást nem tartalmazza, mivel a 18. § a., pont szerint azt a Szolgáltató a Fogyasztónak korábban megadta, részére az megismerhetővé vált.

A megrendelések/a megrendelés visszaigazolásai a „Megrendeléseim/Változások véglegesítése menü pont alatt találhatóak. A szerződés akkor jön létre, a visszaigazolás azzal történik meg, hogy a Fogyasztó rendelése a felületen a saját fiókjában megjelenik és az a Fogyasztó számára hozzáférhetővé válik.

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályai a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza.

5. Fizetési feltételek

A rendelés értékének kiegyenlítése a weboldalon/applikáción megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést a Fogyasztó a Szolgáltató részére továbbította, azaz a rendelést leadta.

A fizetés a Fogyasztó előre feltöltött egyenlegéből történik.

Amennyiben a Fogyasztó egyenlegén a szükséges vételár nem áll rendelkezésre, a különbözetet bankkártyával kiegyenlítheti.

Ez lehet készpénzes, SZÉP kártyás vagy bankkártyás feltöltés helyben a pénztárunknál, vagy a Delirest mobil applikáción keresztül, illetve azonnali online kártyás fizetéssel az OTP Simple Pay rendszerén keresztül.

Bankkártyás fizetés esetén Ön átirányításra kerül a Bank fizető oldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, így a Szolgáltató az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Szolgáltató vállalja, hogy Fogyasztó részére az esedékes számláit elektronikus úton mutatja be. A szolgáltatás igénybevételéről minden esetben számla készül, melyet regisztrációt követően megtalálhat fiókjában és melyet a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus formában készítünk. A regisztrált Fogyasztó a rendszerbe történő bejelentkezés után töltheti le elektronikus számláját és megrendeléseit.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az elektronikusan bemutatott számla és megrendelés csak elektronikus adat formájában hiteles.

Abban az esetben, ha a Fogyasztó már kifizetett menüt időközben lemondja, és a lemondással kapcsolatban túlfizetése keletkezik, azt egyéni számláján nyilvántartjuk, és a következő rendeléséből jóváírjuk.

Fentiekre tekintettel Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás módosítása vagy lemondása esetén a visszajáró összeg – a fizetés módjától függetlenül – kizárólag csak az egyenlegét változtatja meg, pénz visszautalására nem kerül sor. Pénzügyi elszámolás csak azzal a Fogyasztóval történik, aki a rendszert a továbbiakban nem fogja használni, mert számlája lezárásra vagy letiltásra került.

6. Szállítás – csomagolás

Szolgáltató nem találkozik személyesen a Fogyasztóval, mivel az ételt a megjelölt „Átvételi pontra” szállítja.

Az ételek kiszállítása a megrendelőlapon feltüntetett „Átvételi pontig” /szállítási címig történik. Fogyasztó a rendelését az „Átvételi pontokon” az egységekre által külön-külön megállapított beállítás szerint jogosult átvenni.

– Szolgáltató az ételeket az előírásoknak megfelelő hőmérsékleten szállítja és tartja melegen,

– Az ételeknek zárható fedelű és mikrohullámú sütőben használható csomagolása van;

– az ételek a kiszállítás napján azonnal fogyaszthatók. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy azt hűtőszekrényben szükséges tárolni, majd fogyasztás előtt mikrohullámú sütőben újra melegíteni maximális fokozaton min. 3 percig.

– az allergénekkel és intoleranciával kapcsolatos kérdéseire választ talál weboldalunkon és a mobil applikációnkon. A weboldal KAPCSOLAT linkjén találja meg az egység telefonszámát, ahol az allergénekkel kapcsolatosan érdeklődhet.

7. Elállás – Felmondás kizárása / Rendelés lemondása

A 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. d., e., l., pontjaira tekintettel a Fogyasztót -nem illeti meg az elállási és felmondás joga.

A Kormány rendelet ételkiszállítási esetekben, mivel az a Fogyasztó kifejezett kérésére készül, nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termék/étel visszaszállítására, sem pedig a díjak visszafizetésére.

Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

8. Panaszkezelés

Megrendeléssel, módosítással, számlázással kapcsolatos kérdésekben, valamint a szállítási időpontokkal és reklamációval kapcsolatosan az egységekre külön-külön megállapított beállítás szerinti időpontokban és határidőig állunk a rendelkezésére.

Az átvételi pont helye szerint illetékes egység pontos nevét, címét, email címét és telefonszámát a weboldalon található KAPCSOLAT linket találhatja.

Minden adatkezeléssel és IT-vel kapcsolatos probléma felmerülése esetén kérdéseit az info@delirest.hu email címen teheti fel.

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Ptk. 6:159.§ – 6:174. § szerinti kellékszavatossági, termékszavatossági – jótállási igényre anyagi követelést csak a megérkezett ételek átvétele után közös megegyezés útján, békéltető eljárással vagy polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek nem felhasználhatóak (hibásan lettek elkészítve, vagy szállítás közben elromlottak) és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szolgáltatót terheli a felelősség.

Szolgáltató a készített ételekkel kapcsolatban különös jótállást nem biztosít, mert szavatossággal felel. Ételeit a rá vonatkozó étel-minőségi és higiéniai szabványoknak, gyártási és egészségügyi jogszabályoknak és szabványoknak megfelelőn, minden nap frissen készíti el.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető. Szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a Fogyasztónak kell bizonyítania. A szavatossági vagy jótállási igény benyújtása a 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet szerint nem minősül fogyasztóvédelmi panasznak.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu. A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 36 1 488-2131

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Felügyeleti szervek:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6.

9. Személyes adatok kezelése

Fogyasztók személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat az „Adatkezelési Nyilatkozat” tartalmazza

10. Egyéb

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató és a Fogyasztó között jelen weboldalon/applikáción keresztül létrejött szerződés online módon jött létre, mely távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek kondícióit egyoldalúan módosítani, mely a weboldalon/applikáción való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Vásárló a vásárlási feltételek elfogadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Szolgáltató által üzemeltetett weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, mobileszköze, stb. illetve az azon található adatok védelmének kötelezettség. Kifejezetten tilos a weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Fogyasztók által feltöltött tartalmak törlésére.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

11. Joghatóság és irányadó jog

A jelen ÁSZF alapján kötött szerződésekre a magyar jog az irányadó. E szerződésekből eredő jogviták elbírálására Magyarország joghatósága áll fenn.

Jogszabályok:

2001. évi CVIII. törvény – Ekrt. – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2011. évi CXII. törvény – Infotv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény – Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről

45/2014.(II.26.) Korm. rendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014(IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Budapest, 2022. november

DELIREST Magyarország Kft. Szolgáltató