Adatkezelési tájékoztató

toborzas@delirest.hu email címre beküldött önéletrajzok kezeléséről

A jelen adatkezelési tájékoztató célja a Delirest Kft. által működtetett honlapon (https://delirest.hu/) (a továbbiakban: „Honlap”), a „Kapcsolat -> Karrier” menüponttal összefüggésben megvalósuló adatkezelés bemutatása.
Az Adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a hatályos Infotv. 3. § szerinti értelmező rendelkezésekkel.
1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő: DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-169156
Adószám: 10794359-2-44
Honlap: https://delirest.hu/
Email: gdpr@delirest.hu
2. Állásra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
Az Adatkezelő a munkavállalók kiválasztása során személyes adatok kezelését valósítja meg, a pályázóknak lehetőségük van a Honlapon elérhető „Karrier” menüpont alatt különböző álláspozíciókra jelentkezni.
Az adatkezelés alapjául a leendő munkavállaló előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott (különleges adat esetében írásbeli) hozzájárulása szolgál. Az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhassa. A visszavonásról való tudomásszerzést követően az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem kezeli tovább, azokat megsemmisíti, törli, kivéve, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását.
Az Adatkezelő a jelentkezés során megküldött önéletrajzokat főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából nem kezeli, azok a felvételi eljárás lezárultát követően az álláspályázat elutasításáról szóló tájékoztatás kiküldését követő 30 munkanapon belül törlésre kerülnek. Az Adatkezelő kizárólag akkor őrzi meg legfeljebb hat hónap időtartamra a ki nem választott jelentkező önéletrajzát, amennyiben ahhoz a jelentkező kifejezetten hozzájárul.
Az önéletrajzok alapján kiválasztott érintett adatainak további kezelése már a munkaviszony létesítése céljából történik, így az azzal kapcsolatos adatkezelést az Adatkezelő vonatkozó belső szabályzatai és dokumentumai, így az Adatvédelmi Szabályzata, valamint a munkavállalók részére készített Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
Amennyiben az érintettek a felvételi eljárás során kérik a megváltozott munkaképességük figyelembevételét az álláskereséssel és a betölthető munkakörben való foglalkoztatással összefüggésben, és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, úgy abból szükséges törölni az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot, így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat. Amennyiben az érintett ilyen jellegű kérelemmel fordulna az Adatkezelőhöz és a kérelmet nem írásban terjeszti elő az Adatkezelő számára, úgy az Adatkezelő legkésőbb az adatok (egészségügyi dokumentáció) beérkezését követően köteles az érintett ezen adatok kezelésére adott írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.
3. A toborzas@delirest.hu email címre beküldött önéletrajzok adatkezelése
Adatkezelés célja
A megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.
Kezelt adatok köre
A jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, betöltendő pozíció megjelölése, az önéletrajzban, esetlegesen a motivációs levélben megjelölt adatok jellemzően az azonosító adatok, így a név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, végzettséget igazoló dokumentumok másolata és képzési adatok (iskolai végzettség képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás szintje, diploma, érettségi átlaga stb.), betöltendő munkakörrel kapcsolatos igény, korábbi munkahelyek, referenciák, fénykép, az érintett által a CV-ben megadott egyéb adatai.
Amennyiben az érintett kéri, hogy az Adatkezelő az álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél vegye figyelembe az érintett különleges személyes adatait, úgy a megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye).
Érintettek köre
Az Adatkezelőhöz álláspályázatot (önéletrajzot) eljuttató személyek köre.
Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Adattárolás határideje
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, megfelelő jelölt kiválasztásáig. Sikertelen pályázás esetén az álláspályázat elutasításáról szóló tájékoztató sikertelen pályázó részére történő megküldését követő 30 munkanapig. Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő tárolja az önéletrajzát, úgy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 6 hónapig.
Adatkezelés módja
Papír alapon, illetve elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei
Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőknek nem áll módjában az érintettet tekintetében a felvételi eljárást lefolytatni.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?
Az álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatait az Adatkezelő illetékes munkatársai ismerhetik meg.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  • Az érintettek számára a Társaság, azaz az adatkezelő biztosítja a GDPR-ban rögzített jogokat, amelyek az alábbiak:
  • Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),
  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR 7. cikk),
  • Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk),
  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk),
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztasson /elfeledtetéshez való jog/ (GDPR 17. cikk),
  • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR 18. Cikk),
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását /adathordozhatósághoz való jog/ (GDPR 20. cikk),
  • Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk),
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az érintett, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével kapcsolatosan az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül fordulhat.
Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Adatkezelő székhelye szerint eljáró bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27., +36 1 354 6000)
6. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van.