Red Bull nyereményjáték

2024. június 1 – június 30.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A RED BULL HUNGÁRIA KFT. nyereményjáték szabályzata a Delirest Kft-vel bonyolítandó “F1 – Magyar Nagydíj 2024” nyereményjátékra.
Ha szereted a Red Bull-t, akkor akár Te is ott lehetsz a Hungaroringen 2024.07.19-22 között a Forma 1 Magyar Nagydíjon!
Hogy részt vehess a sorsoláson, nem kell mást tenned, mint vásárolnod a Delirest Kft. által üzemeltetett vendéglátóipari egységekben 1 db bármilyen ízű Red Bull energiaitalt egy időben, pontosan kitöltened az adatgyűjtő kártyát (név, telefonszám és e-mail cím megadása mellett), és a vásárlást igazoló blokkal együtt leadnod a kasszáknál.
A játék fődíja 1 db páros belépő a Forma 1 futamra (vasárnap)
Emellett egyéb értékes nyeremények kerültek még a nyeremény alapba:
  • 5 db Red Bull baseball sapka
  • 5 db Red Bull textil bag
  • 5 tálca Red Bull Summer Edition energiaital
  • 5 db Red Bull kapucnis pulóver
  • 5 db Red Bull póló
  • 5 db Red Bull esőkabát
A  nyereményjáték sorsolás időpontja: 2024.07.08. 10:00 óra.
Helyszíne: Delirest Science Park Étterem 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20.
A nyereményjáték kezdete: 2024.06.01. A játék vége: 2024.06.30.
A nyeremények átvehetőek a Red Bull Hungária Kft. székhelyén (1034 Budapest, Bécsi út 68-84. B. 3. emelet).
A promócióban való részvétel, ezzel együtt a résztvevő saját adatainak a megadása, a szervező adatkezelési feltételeinek és szabályának automatikus elfogadását jelenti.
Budapest 2024.05.29.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A RED BULL HUNGÁRIA KFT. adatkezelési szabályzata a Delirest Kft-vel bonyolítandó “Forma 1 Magyar Nagydíj 2024” nyereményjátékra.
I. MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?
A Red Bull Hungária Kft. 2024. június 1. és 2024. június 30. között a Delirest Kft. (Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20.) által üzemeltetett vendéglátóipari egységekben olyan nyereményjátékot bonyolít le, amelyben a résztvevők az általuk egyidejűleg megvásárolt 1 doboz bármilyen ízű Red Bull után megadják az elérhetőségüket egy erre a célra készített regisztrációs kártyán (név, telefonszám, e-mail cím). Mindhárom adat megadása szükségszerű, amit a vásárlást igazoló blokkal összetűzve leadják az Delirest Kft. vendéglátóipari egységeinek kasszájánál elhelyezett, zárt dobozokba.
A bedobott kártyák nyereménysorsoláson vesznek részt.
Jelen Szabályzat a blokkokon megadott személyes adatok kezelésének módjáról tájékoztatja Önt, amennyiben részt vesz a nyereményjátékban.
A fentiek alapján AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) – 12. és 13. cikke alapján az alábbi Szabályzatot tesszük közzé.
II. KIHEZ KERÜLNEK AZ ADATAIM?
Az Ön által a Kártyán megadott személyes adatok Red Bull Hungária Kft.-hez, mint adatkezelőhöz kerülnek.
Adatkezelő neve: Red Bull Hungária Kft. (továbbiakban „Red Bull”)
Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 68-84.B. 3.emelet
Cégjegyzékszáma: 01-09-363330
Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 11344036-2-41
Telefon: +36 1 224 7310
Email: tamas.bako@redbull.com
II. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?
Az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül Ön adja meg nekünk a Kártyán:
Név;
E-mail cím;
Telefonszám.
III. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?
Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését Red Bull a nyereményjátékra vonatkozó szerződés teljesítése érdekében (Rendelet 6. cikk (1) pont) alapján kezeli. Amennyiben Ön nem adja meg részünkre a fenti személyes adatait, és az Ön vásárlást igazoló blokkját nyertesként kisorsolják a nyereményjátékban, akkor Red Bull nem fogja tudni Önt elérni, és nem tudja az Ön részére járó nyereményt átadni.
IV. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT?
A Red Bull az Ön által a Kártyán megadott személyes adatokat kizárólag kapcsolattartás céljából célból kezeli, vagyis annak érdekében, hogy amennyiben az Ön Kártyáját nyertesként sorsolják ki a nyereményjátékban, akkor Red Bull el tudja Önt elérni, és át tudja adni az Önt megillető nyereményt.
V. KIK AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK?
5.1 Az Ön személyes adatai csak a Red Bull adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai részére lesznek hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben. Az Delirest Kft. az Ön személyes adataihoz nem fér hozzá, a Kártyákat tartalmazó zárt dobozokat felbontás nélkül továbbítja Red Bullhoz.
5.2  A nyereményjáték nyilvános sorsolását 2024.02.16-án, 10.00-kor fogja lebonyolítani a Red Bull, közjegyző jelenlétében az Science Park Étterem bejárata előtt (1117 Budapest, Irinyi József Utca 4-20. A épület, földszint). Ezen a sorsoláson a nyertesek kiértesítésre fognak kerülni.
5.3 Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által kiköltött Kártyán, papíralapon kezeljük, az adatok elektronikus adatbázisban nem lesznek tárolva.
5.4 Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.
5.5 Red Bull az Ön személyes adatait a fentieken túlmenően harmadik személynek nem továbbítja.
VI. MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?
6.1. Az Ön Kártyán szereplő személyes adatait a nyereményjáték sorsolását követő 90 napig tároljuk (a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 11.§ (7a) alapján), ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A személyes adatokat tartalmazó Kártyák megsemmisítéséről a Red Bull jegyzőkönyvet vesz fel.
6.2. A 6.1 ponttól eltérően a nyertesek személyes adatait, valamint a sorsolásról felvett közjegyzői tanúsítványt és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. által előírt dokumentumokat ezen törvény 1.§ (7a) bekezdésére tekintettel 6 évig kötelesek vagyunk megőrizni.
6.3 A nyeremények átadására vonatkozó számviteli bizonylatokat Red Bull a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) alapján 8 évig köteles megőrizni.
VII. MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?
Tájékoztatjuk, hogy Red Bull minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Red Bull és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Red Bull utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat.
VIII. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
8.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
a) Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján Red Bull tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
b) Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha Red Bull által tárolt adata (pl. emailcíme) megváltozott vagy már nem aktuális
c) Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben.
d) Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha Red Bull-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
e) Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
8.2 Red Bull indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Red Bull a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
8.3 Ha Red Bull nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
IX. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN?
9.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Red Bull-hoz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
9.2. Red Bull köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
9.3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
9.4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.
X. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA
Red Bull fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, vagy belőle töröljön. Igyekszünk Önt a Szabályzatot módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzatot aktuális tartalmát.
XI. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK
Amennyiben jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: tamas.bako@redbull.com.
2024. május 29.
Red Bull Hungária Kft.